731 099 099
Facebook      
Dental SPA RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anita Trzepacz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Dental Spa Stomatologia i Medycyna Estetyczna Anita Trzepacz Kamila Dwornikowska s.c., e-mail: dentalspa1@wp.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celach świadczenia usług zdrowotnych i leczniczych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • w celach świadczenie usług z zakresu medycyny estetycznej niewchodzących, w zakres działalności leczniczej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
  • w celach zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownie protetyczne i techniki dentystycznej, laboratoria dentystyczne, inne podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty współpracujące, firmy kurierskie oraz biuro rachunkowe;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach zdrowotnych i leczniczych będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; dane osobowe przetwarzane w innym celu niż cele zdrowotne i lecznicze będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres 10 lat;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania nie znajduje zastosowania;
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych:
  • w celach zdrowotnych i leczniczych jest wymogiem ustawowym,
  • w celach świadczenia usług z zakresu medycyny estetycznej niewchodzących w zakres działalności leczniczej jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy,
  • w celach zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego jest wymogiem ustawowym.

  Podanie przez Panią/Pana danych przetwarzanych w celach zdrowotnych i leczniczych oraz w celach zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  Podanie przez Panią/Pana danych przetwarzanych w celach świadczenia usług z zakresu medycyny estetycznej niewchodzących w zakres działalności leczniczej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

  Podanie przez Panią/Pana danych w celach marketingowych jak i profilowania w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne a ich nie podanie nie wiąże się dla Pani/Pana z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, a zwłaszcza nie jest warunkiem świadczenia usług przez Administratora.

 8. Pani/Pana dane przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania celem dostosowania oferty świadczonych usług do indywidualnych Pani/Pana potrzeb i preferencji.